volume13b page285a.04 radical | 475 | fanqie託何切[tʰɑ] jiaguwen jinwen
Yupian (Yuankanben)

Guangyun

Jiyun

Shiming

Fangyan

Erya

Boya (according to Jiyun)

Guangya (according to Jiyun)

Note(s):
1) “虫也”又見「#8742
2) 甲骨文「」(#8948)、「」(#8325)同字。
3) 《玉篇》「」“恥何切,蛇也,上古草居而畏它故相問无它乎,又非也,畏也,𫝆作佗”。「」見#5000
4) 《段注本》注:“今人蛇與它異義異音。蛇食遮切”。
5) 「」爲《說文》部首,非《康熙》部首。
6) 亦作「𢕷
Variants :
𢕷
Note(s):
亦作「」、「𧉮
Variants :
𧉮
You can click on anything in blue.    
A. LUCAS & J.L. SCHOTT