volume02a page032b.20 radical | 22 | 𠙵(口) fanqie于救切[jĭəu] jiaguwen jinwen
Yupian (Yuankanben)

Guangyun

Jiyun

Shiming

Fangyan

Erya

Boya (according to Jiyun)

Guangya (according to Jiyun)

Note(s):
1) “助也”又見「𠣊#9169,「#21,「#3984
2) 《段注本》「」字注:“左者,今之佐字。說文無佐也。𠂇者,今之左字。𠂇部曰。左手也。謂左助之手也。以手助手是曰左。以口助手是曰右”。「」見#3012,「𠂇」見#1923
3) 《集韻》「」“尤救切。《說文》助也。一曰:手口相助也。徐鍇曰:言不足以左,復手助之。或作𠮢、佑”。
4) 「𠮢」(右)重出,見#1896
5) 亦作「𠮢」、「
Variants :
𠮢
You can click on anything in blue.    
A. LUCAS & J.L. SCHOTT