volume03b page064a.04 radical | 76 | fanqie于救切[jĭəu] jiaguwen jinwen
Yupian (Yuankanben)

Guangyun

Jiyun

Shiming

Fangyan

Erya

Boya (according to Jiyun)

Guangya (according to Jiyun)

𠮢
Note(s):
1) 「𠮢」(右)重出,見#873
2) 亦作「
Variants :
You can click on anything in blue.    
A. LUCAS & J.L. SCHOTT