volume03b page065a.03 radical | 77 | 𠂇 fanqie臧可切[tsɑ] jiaguwen jinwen
Yupian (Yuankanben)

Guangyun

Jiyun

Shiming

Fangyan

Erya

Boya (according to Jiyun)

Guangya (according to Jiyun)

𠂇屮
Note(s):
1) 「屮」(zuǒ);「」(chè)見#233
2) 《段注本》「」字注:“左者,今之佐字。說文無佐也。𠂇者,今之左字。𠂇部曰。左手也。謂左助之手也。以手助手是曰左。以口助手是曰右”。「」見#3012。「」見#873
3) 《玉篇》「屮」“作可切,左手也,𫝆作左”。「」見#3012
4) 「𠂇」亦「」(#3012)、「」(#4301)之異體。
5) 「𠂇」爲《說文》部首,非《康熙》部首
You can click on anything in blue.    
A. LUCAS & J.L. SCHOTT