volume05a page099b.09 radical | 146 | fanqie則箇切[tsɑ] jiaguwen jinwen
Yupian (Yuankanben)

Guangyun

Jiyun

Shiming

Fangyan

Erya

Boya (according to Jiyun)

Guangya (according to Jiyun)

Note(s):
1) 《說文》不錄「」字。《段注本》注:“左者,今之佐字。說文無佐也。𠂇者,今之左字。𠂇部曰。左手也。謂左助之手也。以手助手是曰左。以口助手是曰右”。「𠂇」見#1923,「」見#873
2) 《段注本》作“𠂇手相左也”。
3) 「」爲《說文》部首,非《康熙》部首。
4) 《集韻》「」“子賀切。《說文》手相左助也。或从人。亦作𠡃”。
5) 亦作「」、「𠡃」、「𢀡
Variants :
𠡃𢀡
You can click on anything in blue.    
A. LUCAS & J.L. SCHOTT