volume12b page266a.02 radical | 450 | fanqie丁礼切[tiei] jiaguwen jinwen
Yupian (Yuankanben)

Guangyun

Jiyun

Shiming

Fangyan

Erya

Boya (according to Jiyun)

Guangya (according to Jiyun)

Note(s):
1) “至也”又見「𡠗#8208,「#4563,「#1247,「𣥹#1070,「#7669,「#7670,「#5486,「𨑩#1207,「#1215。亦見“索持也。一曰至也”「#7826,“非眞也。一曰至也”「#5052
2) 「」爲《說文》部首,非《康熙》部首。
3) 「」亦俗作「」。「」見#2946
4) 亦作「𢎶」、「𢎮
Variants :
𢎶𢎮
You can click on anything in blue.    
A. LUCAS & J.L. SCHOTT