volume10b page217a.16 radical | 408 | 豈聲 fanqie苦亥切[kʰɒi] jiaguwen jinwen
Yupian (Yuankanben)

Guangyun

Jiyun

Shiming

Fangyan

Erya

Boya (according to Jiyun)

Guangya (according to Jiyun)

Note(s):
1) 《說文》不錄「」字。《集韻》等「」作「」(#9748)。
2) “樂也”又見「#5067,「#5115,「#3059,「#8193,「#8195,「#6705,「#3363
3) 《段注本》注:“《詩》亦作凱。俗字也”。
4) 《集韻》「」“可亥切。《說文》樂也。或省。亦作凱”。「」見#3077
5) 《玉篇》「」“空攺切,凱樂也,或作愷”。
6) 此字重出,見#3078
繁體 / 簡體「
You can click on anything in blue.    
A. LUCAS & J.L. SCHOTT