volume05a page102b.04 radical | 162 | 豈聲 fanqie苦亥切[kʰɒi] jiaguwen jinwen
Yupian (Yuankanben)

Guangyun

Jiyun

Shiming

Fangyan

Erya

Boya (according to Jiyun)

Guangya (according to Jiyun)

Note(s):
1) 此字重出,見#6684
2) 《段注本》注:“《詩》亦作「」。俗字也”。
3) 《集韻》「」“可亥切。《說文》樂也。或省。亦作凱”。「」見#3077
4) 《玉篇》「」“空攺切,凱樂也,或作愷”
繁體 / 簡體「
You can click on anything in blue.    
A. LUCAS & J.L. SCHOTT