volume14b page311a.04 radical | 533 | fanqie詳里切[zĭə] jiaguwen jinwen
Yupian (Yuankanben)

Guangyun

Jiyun

Shiming

Fangyan

Erya

Boya (according to Jiyun)

Guangya (according to Jiyun)

Note(s):
《集韻》等書亦爲「」、「」之異體。「」見#9701
You can click on anything in blue.    
A. LUCAS & J.L. SCHOTT