volume05a page101b.10 radical | 159 | fanqie虛里切[xĭə] jiaguwen jinwen
Yupian (Yuankanben)

Guangyun

Jiyun

Shiming

Fangyan

Erya

Boya (according to Jiyun)

Guangya (according to Jiyun)

Note(s):
1) “樂也”又見「#5067,「#5115,「#8193,「#8195,「#6705,「#6684,「#3363
2) 「」爲《說文》部首,非《康熙》部首。
3) 《集韻》「」“訖已切。《說文》樂也。或从欠、从心”。
4) 亦作「」、「𠶮」、「𡔯」、「𠺇」、「𢐭」、「𦬅」、「」、「」、「𡅕」、「𡄝」。「」、「𡅕」。「𡄝」又音shuāngxǐ
Variants :
𠶮𡔯𠺇𢐭𦬅𡅕𡄝
Note(s):
1) 《段注本》注:“葢古文作㰻”。「」見#5528
2) 《玉篇》「𢐭」“欣里切,古文喜”
You can click on anything in blue.    
A. LUCAS & J.L. SCHOTT