volume01b page015a.01 radical | 11 | fanqie丑列切[ʈʰĭɛt] jiaguwen jinwen
Yupian (Yuankanben)

Guangyun

Jiyun

Shiming

Fangyan

Erya

Boya (according to Jiyun)

Guangya (according to Jiyun)

Note(s):
」(chè);「屮」(zuǒ)見「𠂇」(#1923
You can click on anything in blue.    
A. LUCAS & J.L. SCHOTT