volume14b page307a.01 radical | 500 | 𨸏 完聲 fanqie王眷切[jĭwɛn] jiaguwen jinwen
Yupian (Yuankanben)

Guangyun

Jiyun

Shiming

Fangyan

Erya

Boya (according to Jiyun)

Guangya (according to Jiyun)

Note(s):
1) 《說文》不錄「」字。《集韻》等「」作「」(#9748)2)“堅也”又見「#1941,「#6005。亦見“水乾也。一曰堅也”「#9043,“馬柱。一曰堅也”「#3763
2) 《說文》不錄「」字。「」亦「」(#3690)之異體。
3) 《段注本》注:“宀部爲寏之或體”。「」見#4547
4) 此字重出,見#4547
5) 亦作 「𡌗」、「𫕉」。「𡌗」亦「」(#9032)之異體
Variants :
𡌗𫕉
You can click on anything in blue.    
A. LUCAS & J.L. SCHOTT