volume13b page284a.11 radical | 473 | fanqie莫浮切[mĭəu] jiaguwen jinwen
Yupian (Yuankanben)

Guangyun

Jiyun

Shiming

Fangyan

Erya

Boya (according to Jiyun)

Guangya (according to Jiyun)

𧔨𧕑
Note(s):
1) 《玉篇》「𧕑」“莫侯切,与䖥、蟊同”。
2) 《集韻》「𧔨」“迷浮切。《說文》蟲食艸根者。从蟲,象其形。吏抵冒取民財則生。或从敄。亦作蟊、𧓿。古作𧐘。通作蛑”。
3) 亦見「#8910
4) 亦作「𧓿」、「𧐘
Variants :
𧓿𧐘
Note(s):
1) 《說文》不錄「」字。《集韻》等「」作「」(#9748)。
2) 此字重出,見#8816
Note(s):
1) 《集韻》「」“迷浮切。蝤蛑,蟹屬。或作䗋”。
2) 亦作「𧓿」、「𧐘」、「
Variants :
𧓿𧐘
You can click on anything in blue.    
A. LUCAS & J.L. SCHOTT