volume13a page280a.04 radical | 471 | 我聲 fanqie五何切[ŋɑ] jiaguwen jinwen
Yupian (Yuankanben)

Guangyun

Jiyun

Shiming

Fangyan

Erya

Boya (according to Jiyun)

Guangya (according to Jiyun)

Note(s):
1) 《說文》不錄「」字。《集韻》等「」作「」(#9748)。
2) “羅也”又見「𣔾#3469
3) 《集韻》「𧒎」“牛何切。《說文》蠶化飛蟲。或从虫。亦書作䖸。又姓”。「𧒎」見#8903
4) 《玉篇》「𧒎」“五何切,蠶𧒎,亦作蛾”。「𧒎」見#8903
5) 「」見#8903;「」、「」音義不同疑重出
Ref: 爾雅:[釋蟲]
You can click on anything in blue.    
A. LUCAS & J.L. SCHOTT