volume10b page214b.09 radical | 396 | 𡕍(壹) 吉聲 fanqie於悉切[øĭĕt] jiaguwen jinwen
Yupian (Yuankanben)

Guangyun

Jiyun

Shiming

Fangyan

Erya

Boya (according to Jiyun)

Guangya (according to Jiyun)

𡕍𡔹
Note(s):
1) 《玉篇》「」“於𨓜切…或作壹”。「」見#1
2) 「」亦「」(#1)之大寫。凡數字作「」、「」、「」、「」、「」、「」等皆武后所改。
3) 「𡕍」爲《說文》部首,非《康熙》部首。
4) 亦作「」、「𡔾」、「」、「𡕌」、「𡕄」、「𡕋」、「𡘵
Variants :
𡔾𡕌𡕄𡕋𡘵
You can click on anything in blue.    
A. LUCAS & J.L. SCHOTT