volume10a page207a.05 radical | 381 | 炎聲 fanqie羽弓切[jĭuŋ] jiaguwen jinwen
Yupian (Yuankanben)

Guangyun

Jiyun

Shiming

Fangyan

Erya

Boya (according to Jiyun)

Guangya (according to Jiyun)

Note(s):
1) 「」亦音nái:熱也。
2) 《集韻》「」“胡弓切。《說文》獸似豕。山居,冬蟄。亦姓。或作𤠗、能、𧰯、𪏛”。「」見#6379
3) 《玉篇》「𪏛」“于弓切,古文熊”。
4) 《玉篇》「𧰯」“音雄,豕狩”。
5) 「」爲《說文》部首,非《康熙》部首。
6) 亦作「𤠗」、「𧰯」、「𪏛
Variants :
𤠗𧰯𪏛
You can click on anything in blue.    
A. LUCAS & J.L. SCHOTT