volume08b page176b.05 radical | 310 | fanqie府良切[pĭwaŋ] jiaguwen jinwen
Yupian (Yuankanben)

Guangyun

Jiyun

Shiming

Fangyan

Erya

Boya (according to Jiyun)

Guangya (according to Jiyun)

Note(s):
1) 《集韻》「」“分房切。《說文》併船也。象兩舟。或从木{水}。亦作放舫。一曰:矩也,道也,類也,且也。亦姓”。「」見#2503。「」見#5421
2) 《段注本》注;“《通俗文》連舟曰舫。與許說字不同。葢方正字俗用舫”。「」見#5421
3) 亦作「𤙗
Variants :
𤙗
You can click on anything in blue.    
A. LUCAS & J.L. SCHOTT