volume07a page148b.09 radical | 260 | fanqie許容切[xĭwoŋ] jiaguwen jinwen
Yupian (Yuankanben)

Guangyun

Jiyun

Shiming

Fangyan

Erya

Boya (according to Jiyun)

Guangya (according to Jiyun)

Note(s):
1) “惡也”又見「𡢕#8285,「#6847,「𠂽#5812,「#8576
2) 「」爲《說文》部首,非《康熙》部首。
3) 《集韻》「」“虛容切。《說文》惡也。象地穿交陷其中也。或从歺。通作兇”。「」見#4506
4) 《玉篇》「𣧑」“虚顒切,古文(凶)”。
5) 《廣韻》「𣧑」“許容切。古文(凶)”。
6) 亦作「」、「」、「𣧑
Variants :
𣧑
You can click on anything in blue.    
A. LUCAS & J.L. SCHOTT