volume06b page128b.03 radical | 223 | fanqie親吉切[tsʰĭĕt] jiaguwen jinwen
Yupian (Yuankanben)

Guangyun

Jiyun

Shiming

Fangyan

Erya

Boya (according to Jiyun)

Guangya (according to Jiyun)

Note(s):
1) 《段注本》注:“今字作漆而桼廢矣”。「」見#6979
2) 《玉篇》「」“且栗切,木汁可以䰍物,𫝆爲㭍”。
3) 《玉篇》「」“且栗切,俗桼”。
4) 《集韻》「」“戚悉切。《說文》木(汁)。可以䰍物。象形。桼如水滴而下。古作𢒡。或作㯃”。
5) 亦作「𣷚」、「」、「𢒡」、「」。「」亦「」(#6979)之異體
Variants :
𣷚𢒡
You can click on anything in blue.    
A. LUCAS & J.L. SCHOTT