volume06b page127b.02 radical | 214 | 𣎵 fanqie普活切[pʰuɑt] jiaguwen jinwen
Yupian (Yuankanben)

Guangyun

Jiyun

Shiming

Fangyan

Erya

Boya (according to Jiyun)

Guangya (according to Jiyun)

𣎵
Note(s):
1) 「𣎵」(),「」(#3396,「」(pìn#4507
2) 《段注本》注:按:《玉篇》𣎵作巿“。「巿」見#4903
3) 《玉篇》「巿」“甫味切,蔽巿小皃,《說文》普活切,草木巿巿,象形”。「巿」見#4903
4) 《玉篇》「」“匹刃切,分枲也,𫝆作朩”。「」見#4507
5) 「」亦「𣎳」(#4507)之異體。
6) 「𣎵」爲《說文》部首,非《康熙》部首。
7) 亦作「
Variants :
You can click on anything in blue.    
A. LUCAS & J.L. SCHOTT