volume07b page160b.03 radical | 282 | 巿 fanqie分勿切[pĭuət] jiaguwen jinwen
Yupian (Yuankanben)

Guangyun

Jiyun

Shiming

Fangyan

Erya

Boya (according to Jiyun)

Guangya (according to Jiyun)

巿
Note(s):
1) 《說文》不錄「」字。《集韻》等「」作「」(#9748)。
2) 《說文》不錄「」字。
3) 《玉篇》「」“甫勿切,綬也”。
4) 《玉篇》「𥾧」“甫勿切,同上(紱)”。
5) 《段注本》「𣎵」字注:“《玉篇》𣎵作巿“。「𣎵」見# 3852。
6) 《玉篇》「巿」“甫味切,蔽巿小皃,《說文》普活切,草木巿巿,象形”。「𣎵」見#3852
7) 按:「巿」(),「」(shì)見#3308
8) 「巿」爲《說文》部首,非《康熙》部首
繁體 / 簡體「
You can click on anything in blue.    
A. LUCAS & J.L. SCHOTT