volume01a page007b.02 radical | 3 | fanqie神至切[dʑi] jiaguwen jinwen
Yupian (Yuankanben)

Guangyun

Jiyun

Shiming

Fangyan

Erya

Boya (according to Jiyun)

Guangya (according to Jiyun)

Note(s):
1) 《段注本》「」注:“視古示字也。按:古作視。漢人作示。是爲古今字”。「」見#5449
2) 《玉篇》「」“時至切,語也,亦作示,又承矢切,亦古文視”。
3) 《玉篇》「」“巨支切,地之神也,易曰無祇悔韓,康伯云祇大也,周禮亦作示”。「」見#26
4) 亦作「」、「𧵋」。「」亦「」(#5449)之異體。
Variants :
𧵋
𥘅𡭕
You can click on anything in blue.    
A. LUCAS & J.L. SCHOTT