volume14b page313b.16 radical | 538 | fanqie字秋切[dzĭəu] jiaguwen jinwen
Yupian (Yuankanben)

Guangyun

Jiyun

Shiming

Fangyan

Erya

Boya (according to Jiyun)

Guangya (according to Jiyun)

Note(s):
1) 《集韻》「」“兹秋切。《說文》《禮》有大酋,掌酒官也。或作醔”。
2) 《玉篇》「」“疾流切,長也,酒官也,熟也,醳酒也,液也,或作醔”。
3) 《玉篇》「」“自流切,亦作酋,酒莒{官}”。
4) 「」爲《說文》部首,非《康熙》部首。
5) 亦作「」、「𡸋
Ref: 禮記:[月令]乃命大酋•秫稻必齊•麴糵必時•湛熾必絜•水泉必香•陶器必良•火齊必得•兼用六物•大酋監之•毋有差貸
Variants :
𡸋
You can click on anything in blue.    
A. LUCAS & J.L. SCHOTT