volume14b page310b.07 radical | 529 | fanqie敕九切[ʈʰĭəu] jiaguwen jinwen
Yupian (Yuankanben)

Guangyun

Jiyun

Shiming

Fangyan

Erya

Boya (according to Jiyun)

Guangya (according to Jiyun)

Note(s):
1) 「」爲《說文》部首,非《康熙》部首。
2) 《玉篇》「」“敕乆切,丒猶紐也。「」見#8609
3) 亦作「」、「𠃠
Variants :
𠃠
繁體 / 簡體「
You can click on anything in blue.    
A. LUCAS & J.L. SCHOTT