volume14b page307b.05 radical | 506 | fanqie衣駕切[øa] jiaguwen jinwen
Yupian (Yuankanben)

Guangyun

Jiyun

Shiming

Fangyan

Erya

Boya (according to Jiyun)

Guangya (according to Jiyun)

Note(s):
1) “醜也”又見「#8287,「#5659,「#5660。亦見“姿婎,姿也。一曰醜也”「#8269,“人姓也。杜林說:娸,醜也”「#8081
2) 《玉篇》「」“烏詐切,次也,或作亞”。
3) 「」爲《說文》部首,非《康熙》部首。
4) 亦作「」、「𠄮」、「
Variants :
𠄮
繁體 / 簡體「
You can click on anything in blue.    
A. LUCAS & J.L. SCHOTT