volume14a page296b.05 radical | 490 | 曼聲 fanqie母官切[muɑn] jiaguwen jinwen
Yupian (Yuankanben)

Guangyun

Jiyun

Shiming

Fangyan

Erya

Boya (according to Jiyun)

Guangya (according to Jiyun)

Note(s):
1) 《段注本》「」字注:“疑杅古全用木。故杇槾古字也。釫鏝今字也”。「」見#3642
2) 《廣韻》「」、「」“母官切。並上同(鏝)”。「」見#3642
3) 亦作「𨭜」、「
Variants :
𨭜
繁體 / 簡體「
Note(s):
1) 《說文》不錄「」字。《集韻》等「」作「」(#9748)。
2) 此字重出,見#3642
3) 《段注本》「」字注:“《釋宮》曰:鏝謂之杇。《釋文》云:鏝本或作槾。按:《孟子》作墁”。
4) 《玉篇》「」“莫旦、莫干二切,杇也,所以塗飾牆也,亦作鏝”。
5) 《廣韻》「」、「」“母官切。並上同(鏝)”。
You can click on anything in blue.    
A. LUCAS & J.L. SCHOTT