volume13b page288a.03 radical | 480 | 庸聲 fanqie余封切[jĭwoŋ] jiaguwen jinwen
Yupian (Yuankanben)

Guangyun

Jiyun

Shiming

Fangyan

Erya

Boya (according to Jiyun)

Guangya (according to Jiyun)

Note(s):
1) 《集韻》「」“餘封切。《說文》城垣也。或作䧡、牅。古作𩫱”。
2) 《玉篇》「」“弋龍切,城牆,或作墉”。
3) 《玉篇》「𩫱」“于㳟切,古文墉,亦作𩫏”。
4) 亦作「」、「」、「𩫱」、「𤰎
Variants :
𩫱𤰎
𩫖𩫏
Note(s):
1) 《段注本》注:“城𩫖字今作郭。郭行而𩫖廢矣”。
2) 「𩫖」重出,見#3312
3) 亦作「𩫃
Variants :
𩫃
You can click on anything in blue.    
A. LUCAS & J.L. SCHOTT