volume13b page287a.10 radical | 480 | 屈聲 fanqie苦骨切[kʰuət] jiaguwen jinwen
Yupian (Yuankanben)

Guangyun

Jiyun

Shiming

Fangyan

Erya

Boya (according to Jiyun)

Guangya (according to Jiyun)

Note(s):
1) 亦見“斛㫄有𣂀。一曰突也”「𣂀#9457,“石堅也。一曰突也”「#5999
2) 「」重出,見#9104
3) 《段注本》不錄此篆。見「𡒈#9104
4) 《說文》不錄「」字。
5) 《玉篇》「」“與周切,同上(蚰) ”;「」“與周切,蚰蜒,又入耳虫”。
6) 亦作「𡒈」、「
Ref: 詩經:*[國風•曹風(蜉蝣)]蜉蝣掘閱,麻衣如雪。
Variants :
𡒈
You can click on anything in blue.    
A. LUCAS & J.L. SCHOTT