volume13a page278b.01 radical | 470 | fanqie所律切[ʃĭuĕt] jiaguwen jinwen
Yupian (Yuankanben)

Guangyun

Jiyun

Shiming

Fangyan

Erya

Boya (according to Jiyun)

Guangya (according to Jiyun)

Note(s):
1) 「」爲《說文》部首,非《康熙》部首。
2) 《集韻》「」“朔律切。捕鳥畢也。象絲罔,上下其竿柄也。一曰:領也,從也,自也。古作卛。通作𧗿”。「𧗿」見#1275
3) 《段注本》「𧗿」字注:“今之率字。率行而𧗵廢矣”。「𧗿」見#1275
4) 《玉篇》「𧗿」“所律切,循也,導也,𫝆作率 ”。
5) 亦作「」」、「」。「」見#1094
Variants :
You can click on anything in blue.    
A. LUCAS & J.L. SCHOTT