volume02a page031b.13 radical | 22 | 𠙵(口) fanqie昌垂切[tɕʰĭwe] jiaguwen jinwen
Yupian (Yuankanben)

Guangyun

Jiyun

Shiming

Fangyan

Erya

Boya (according to Jiyun)

Guangya (according to Jiyun)

Note(s):
1) 《段注本》「𪛑」字注:“小師言𡔷,𥌒矇言播,笙師言龡者。各因其文也。以人氣作音曰吹”。「𪛑」見#1424
2) 《集韻》「」“姝爲切。《說文》嘘也。《周禮》作龡“。「#1424
3) 《玉篇》「」“充垂、充瑞二切,樂人以吹管中氣,𫝆作吹”。「」見#1424
4) 此字重出,見#5501
5) 亦作「𠷕
Variants :
𠷕
You can click on anything in blue.    
A. LUCAS & J.L. SCHOTT