volume08b page179a.05 radical | 320 | fanqie昌垂切[tɕʰĭwe] jiaguwen jinwen
Yupian (Yuankanben)

Guangyun

Jiyun

Shiming

Fangyan

Erya

Boya (according to Jiyun)

Guangya (according to Jiyun)

Note(s):
1) 《說文》不錄「」字。《集韻》等「」作「」(#9748)。
2) 亦見“欷也。一曰出气也”「#5532」。
3) 《段注本》「𪛑」字注:“小師言𡔷,𥌒矇言播,笙師言龡者。各因其文也。以人氣作音曰吹”。「𪛑」見#1424
4) 《玉篇》「」“充垂、充瑞二切,樂人以吹管中氣,𫝆作吹”。「」見#1424
5) 此字重出,見#828
6) 亦作「𠷕
Variants :
𠷕
You can click on anything in blue.    
A. LUCAS & J.L. SCHOTT