volume01a page009b.10 radical | 4 | fanqie穌甘切[sɑm] jiaguwen jinwen
Yupian (Yuankanben)

Guangyun

Jiyun

Shiming

Fangyan

Erya

Boya (according to Jiyun)

Guangya (according to Jiyun)

Note(s):
1) 「」爲《說文》部首,非《康熙》部首。
2) 大寫作「」。凡數字作「」、「」、「」、「」、「」、「」等皆武后所改。
3) 亦作「𠫰」、「」。「𠫰」、「𠫰」亦見「」(#4288
Variants :
𠫰
Note(s):
亦作「𢦘
Variants :
𢦘
You can click on anything in blue.    
A. LUCAS & J.L. SCHOTT