volume12a page247a.09 radical | 435 | fanqie郎古切[lu] jiaguwen jinwen
Yupian (Yuankanben)

Guangyun

Jiyun

Shiming

Fangyan

Erya

Boya (according to Jiyun)

Guangya (according to Jiyun)

Note(s):
1) 《段注本》作“󰆴象鹽形”;注:“大徐本無󰆴。小徐譌作󰅽”。
2) 《段注本》注:“此承上文㢴部从㢴之籒文也。謂卤也”。
3) 《段注本》「」字注:“鹵下曰从西省。若籒文西如此,則鹵正从籒文卤矣”。「」見「西#7674
4) 《集韻》「」“籠五切。《說文》西方鹹地也。象鹽形。安定有鹵縣。東方謂之㡿,西方謂之鹵。或从水,从土。亦作瀂”。
5) 亦作「𠧸」、「」、「」、「」、「」。「」見#7674
Variants :
𠧸
繁體 / 簡體「
You can click on anything in blue.    
A. LUCAS & J.L. SCHOTT