volume11b page245b.05 radical | 426 | fanqie於甸切[øien] jiaguwen jinwen
Yupian (Yuankanben)

Guangyun

Jiyun

Shiming

Fangyan

Erya

Boya (according to Jiyun)

Guangya (according to Jiyun)

Note(s):
1) “玄鳥也”又見「𠃉#7663
2) 《集韻》「」“伊甸切。《說文》玄鳥也。薾{籋}口,布翄,枝尾。象形。或从鳥,或書作䴏”。
3) 《玉篇》「」“於見切、於先切,俗燕字”。
4) 《玉篇》「嬿」“於典、於見二切,女字也詩嬿婉之求,或作燕”。「嬿」見#8128
5) 「」爲《說文》部首,非《康熙》部首。
6) 亦作「」、「𪈏」、「
Variants :
𪈏
You can click on anything in blue.    
A. LUCAS & J.L. SCHOTT