volume11b page240a.01 radical | 418 | fanqie于憬切[jĭwɐŋ] jiaguwen jinwen
Yupian (Yuankanben)

Guangyun

Jiyun

Shiming

Fangyan

Erya

Boya (according to Jiyun)

Guangya (according to Jiyun)

󰊾
Note(s):
1) “長也”又見「#4943,「#5436,「#9725,「#7862,「#5435。亦見“長皃”「#4989,「#8165。“開也。一曰長也”「#6043,“疾也。長也”「#1343
2) 「」爲《說文》部首,非《康熙》部首。
3) 《集韻》「」“丁{于}憬切。《說文》長也。象水坙理之長。引《詩》“江之永矣”。古作󰅰”。
4) 亦作「𣱵」、「𠘷」、「󰅰
Ref: 詩經:[國風•周南(漢廣)]江之永矣,不可方思。+ibid
Variants :
𣱵𠘷󰅰
You can click on anything in blue.    
A. LUCAS & J.L. SCHOTT