volume11a page237a.13 radical | 410 | 尨聲 fanqie[lĭwoŋ]亡江切[mɔŋ] jiaguwen jinwen
Yupian (Yuankanben)

Guangyun

Jiyun

Shiming

Fangyan

Erya

Boya (according to Jiyun)

Guangya (according to Jiyun)

㴳
Note(s):
1) “涂也”又見「#9014,「#9012,「#9013。亦見“薉也。一曰涂也”「#7312
2) 「」重出。見#9012
3) 《段注本》注:“隴字葢誤。尨聲不得讀如隴也。㙙又見土部。《玉篇》亦在土部。引說文木貢切…葢水部本無此字。淺人增之。妄增此讀若也”。
4) 《段注本》「」字注:“淺人又入水部。非也”。「#9012)。
5) 亦作「
Variants :
You can click on anything in blue.    
A. LUCAS & J.L. SCHOTT