volume11a page226a.06 radical | 410 | 允聲 fanqie以轉切[jĭwɛn] jiaguwen jinwen
Yupian (Yuankanben)

Guangyun

Jiyun

Shiming

Fangyan

Erya

Boya (according to Jiyun)

Guangya (according to Jiyun)

Note(s):
1) 《段注本》「」字注:“㕣與沇古同字同音。允爲㕣聲者”。
2) 《玉篇》「」“惟沔切,水名,亦作渷”。
3) 《集韻》「」“以轉切。《說文》水。出河東垣正{王}屋山,東爲浡{泲}。古作沿。或从兖”。
4) 亦作「」、「
Variants :
沿
Note(s):
1) 《段注本》篆體作「」。「」見#958
2) 《說文》不錄「」字。《集韻》等「」作「」(#9748)。
3) 此字重出,見#7247
4) 《廣韻》「」“與專切。上同(沿)”。
5) 亦作「沿」、「
Variants :
沿
You can click on anything in blue.    
A. LUCAS & J.L. SCHOTT