volume10b page221a.08 radical | 408 | 衍聲 fanqie去虔切[kʰĭɛn] jiaguwen jinwen
Yupian (Yuankanben)

Guangyun

Jiyun

Shiming

Fangyan

Erya

Boya (according to Jiyun)

Guangya (according to Jiyun)

Note(s):
1) “過也”又見「#4599,「#6846,「#1069,「𨔃#1190
2) 《玉篇》「𠍴」“去乾切,同上(愆)俗 ”。
3) 《廣韻》「𠎝」“去乾切。俗(愆)”。
4) 《廣韻》「」“去乾切。古文(愆)”。「」見#1738
5) 《玉篇》「」“𦂶䖍切,䇂辠也,亦作愆,過也,失也,又作𠎝”。「」見#1738
6) 亦作「𢡊」、「𠍴」、「𠎝」、「𠎱」、「𠌤」、「𢝐」、「𠐷」、「𢕆」、「𧗭」、「𧗺」、「」。「」見#1738
Variants :
𢡊𠍴𠎝𠎱𠌤𢝐𠐷𢕆𧗭𧗺
Note(s):
」重出,見#6725
𠏘
Note(s):
1) 《玉篇》「𨔃」“𦂶䖍切,過也,亦作諐”。「𨔃」見#1190
2) 亦作「𠐨」、「𨓲」、「𨔃」。「𨔃」見#1190
Variants :
𠐨𨓲𨔃
You can click on anything in blue.    
A. LUCAS & J.L. SCHOTT