volume10b page218b.03 radical | 408 | 塞聲 fanqie先則切[sək] jiaguwen jinwen
Yupian (Yuankanben)

Guangyun

Jiyun

Shiming

Fangyan

Erya

Boya (according to Jiyun)

Guangya (according to Jiyun)

𢥛
Note(s):
1) “實也”又見「#4537,「#4170,「#4830
2) 《段注本》作“从心。𡫳聲”。
3) 「」重出,見#6827
4) 《集韻》「」“悉則切。《說文》實也。引《虞書》“剛而㥶”。古作𢤑、𢥜”。
5) 亦作「𢥜」、「𢞝
Ref: 尚書:*[虞書/皋陶謨]皋陶曰:寬而栗,柔而立,愿而恭,亂而敬,擾而毅,直而溫,簡而廉,剛而塞,彊而義,
Variants :
𢥜𢞝
You can click on anything in blue.    
A. LUCAS & J.L. SCHOTT