volume10b page217b.18 radical | 408 | 折聲 fanqie陟列切[ʈĭɛt] jiaguwen jinwen
Yupian (Yuankanben)

Guangyun

Jiyun

Shiming

Fangyan

Erya

Boya (according to Jiyun)

Guangya (according to Jiyun)

Note(s):
1) “敬也”又見「#6680,「#6709,「#6737,「#6911,「#6690,「#23,「#6649,「#1552。亦見“競也。一曰兢,敬也”「#5437,“敬惕也”「#4312
2) 「」重出,見#837
3) 《段注本》注:“口部哲下曰:知也。悊與哲義殊。口部云:哲或从心作悊”
You can click on anything in blue.    
A. LUCAS & J.L. SCHOTT