volume10b page214b.07 radical | 395 | 𡔲(壺) fanqie戶吳切[ɣu] jiaguwen jinwen
Yupian (Yuankanben)

Guangyun

Jiyun

Shiming

Fangyan

Erya

Boya (according to Jiyun)

Guangya (according to Jiyun)

𡔲
Note(s):
1) 「𡔲」爲《說文》部首,非《康熙》部首。
2) 《玉篇》「𥁖」“户徒切,籕文(壺)”。
3) 《廣韻》「」“戶吳切。棗名也,大而𨦣上者,本作壺,見爾雅”。
4) 亦作「𡔳」、「壷」、「𡐎」、「𡔦」、「𡔥」、「𬻫」、「𥁖」、「𢑹」、「𠻭
Variants :
𡔳壷𡐎𡔦𡔥𬻫𥁖𢑹𠻭
繁體 / 簡體「
You can click on anything in blue.    
A. LUCAS & J.L. SCHOTT