volume10b page212b.06 radical | 387 | fanqie之石切[tɕĭɛk] jiaguwen jinwen
Yupian (Yuankanben)

Guangyun

Jiyun

Shiming

Fangyan

Erya

Boya (according to Jiyun)

Guangya (according to Jiyun)

Note(s):
1) 《段注本》作“炙肉也”。
2) 亦見“炮肉”「𤇯#6430
3) 亦見「」(#6440)。
4) 「」爲《說文》部首,非《康熙》部首。
5) 亦作「󰊹」、「」、「𦛧」、「𦜡」、「
Variants :
󰊹𦛧𦜡
𤐬
Note(s):
亦作「𤒗
Variants :
𤒗
You can click on anything in blue.    
A. LUCAS & J.L. SCHOTT