volume10a page203b.09 radical | 376 | 𥄕聲 fanqie胡官切[ɣuɑn] jiaguwen jinwen
Yupian (Yuankanben)

Guangyun

Jiyun

Shiming

Fangyan

Erya

Boya (according to Jiyun)

Guangya (according to Jiyun)

󰋥
Note(s):
1) 《段注本》注:“俗作羱”。
2) 《集韻》「」“胡官切。《說文》山羊細角者。或作𦏊、羦”。
3) 《廣韻》「𦏊」“胡官切。山羊細角而形大也”。
4) 《玉篇》「」“胡官切,獸似羊𢙣也”。
5) 「」爲《說文》部首,非《康熙》部首。
6) 亦作「𦏊」、「」、「𦎻」、「
Variants :
𦏊𦎻
You can click on anything in blue.    
A. LUCAS & J.L. SCHOTT