volume10a page202a.15 radical | 371 | 𢊁 fanqie宅買切[ɖai] jiaguwen jinwen
Yupian (Yuankanben)

Guangyun

Jiyun

Shiming

Fangyan

Erya

Boya (according to Jiyun)

Guangya (according to Jiyun)

𢊁
Note(s):
1) “解𢊁,獸也”又見「#2839。亦見“解𢊁屬”「𡦳#6227
2) “獸也”又見「#6098,「#6258,「𣬎#6261,「鹿#6230。亦見“山神,獸也”「#9685,“狻麑,獸也”「#6248,“獨𤞞,獸也”「𤞞#6324,“蛩蛩,獸也”「#8884,“角𧤗,獸也”「𧤗#2833,“觰拏,獸也”「#2834
3) 《集韻》「𢊁」“丈蟹切。《說文》解𢊁,獸也,似山牛,一角。古者決訟,令觸不直。象形,从豸省。或作𧣾、𧣭、𤞝。通作豸”。「」見#6081
4) 《玉篇》「𢊁」“直𠋣、宅買二切,解廌獸似牛而一角古决訟,𫝆觸不直,或作𧣭、豸”。「」見#6081
5) 《廣韻》「」“池爾切。解廌,又宅買切,又作𧣭”。
6) 「𢊁」爲《說文》部首,非《康熙》部首。
7) 亦作「𤙪」、「𧣾」、「𧣭」、「𤞝
Variants :
𤙪𧣾𧣭𤞝
You can click on anything in blue.    
A. LUCAS & J.L. SCHOTT