volume09b page198b.06 radical | 368 | fanqie羊益切[jĭɛk] jiaguwen jinwen
Yupian (Yuankanben)

Guangyun

Jiyun

Shiming

Fangyan

Erya

Boya (according to Jiyun)

Guangya (according to Jiyun)

Note(s):
1) “蜥易”又見「#8758,「𧊜#8877,「#8958;“在壁曰蝘蜓,在艸曰蜥易”「#8759;“似蜥蜴而大”亦見「#8756
2) 《集韻》「」“夷益切。蟲名。《說文》蜥易,蝘蜓,守宮也。象形。或作蜴。《祕書》說:日月爲易,象隂陽也。一曰:水名。亦姓”。
3) 《玉篇》「」“羊益切,蜥蜴”。
4) 《玉篇》「𡱿」“余𨾏切,交易”。
5) 「」爲《說文》部首,非《康熙》部首。
6) 亦作「」、「𡱿
Variants :
𡱿
繁體 / 簡體「𠃓
You can click on anything in blue.    
A. LUCAS & J.L. SCHOTT