volume09b page197b.12 radical | 366 | fanqie池爾切[ɖĭe] jiaguwen jinwen
Yupian (Yuankanben)

Guangyun

Jiyun

Shiming

Fangyan

Erya

Boya (according to Jiyun)

Guangya (according to Jiyun)

Note(s):
1) 《集韻》「」“丈𡭗切。《說文》獸長𦟝,行豸豸然,(欲)有所司殺形。一曰:有足謂之蟲,無足謂之豸。或从虫”。
2) 《玉篇》「𤞝」“直買切,又音雅,俗豸字”。
3) 《玉篇》「𢊁」“直𠋣、宅買二切,解廌獸似牛而一角,古决訟,𫝆觸不直,或作𧣭、豸”。「𢊁」見#6226
4) 亦作「𤞝」、「𦎋」、「𧋈」、「𧳃」、「𪺏」。「𤞝」亦「」(#6226)之異體
Variants :
𤞝𦎋𧋈𧳃𪺏
You can click on anything in blue.    
A. LUCAS & J.L. SCHOTT