volume09b page197b.10 radical | 365 | 𢄉(豚) fanqie徒魂切[duən] jiaguwen jinwen
Yupian (Yuankanben)

Guangyun

Jiyun

Shiming

Fangyan

Erya

Boya (according to Jiyun)

Guangya (according to Jiyun)

𢄉
Note(s):
1) 亦見“小豚也”「#6049
2) 「𢄉」爲《說文》部首,非《康熙》部首。
3) 亦作「𧱯」、「𧱮」、「𢃻」、「𠭣」、「𠭣
Variants :
𧱯𧱮𢃻𠭣𠭣
Note(s):
1) 《段注本》注:“方言。豬,其子或謂之豚。或謂之豯{貕}”。「」見#6050
2) 《玉篇》「𧱔」“徒昆切,豕子,或謂豯”。「」見#6050
3) 《玉篇》「𡰪」“都谷切,俗豚字”。
4) 《玉篇》「」“徒昆切,豬兒”。
5) 《廣韻》「」、「」“徒渾切。並上同(豚)”。
6) 亦作「𧱔」、「𦜼」、「𤜨」、「」、「」、「𦚌」、「𧱸」、「𡰪
Variants :
𧱔𦜼𤜨𦚌𧱸𡰪
You can click on anything in blue.    
A. LUCAS & J.L. SCHOTT