volume09b page196b.01 radical | 360 | fanqie而𤥎切[nʑĭɛm] jiaguwen jinwen
Yupian (Yuankanben)

Guangyun

Jiyun

Shiming

Fangyan

Erya

Boya (according to Jiyun)

Guangya (according to Jiyun)

󰄙
Note(s):
1) 「」爲《說文》部首,非《康熙》部首。
2) 《集韻》「」“而琰切。《說文》毛冄冄也。象形。或作冉。又姓”。
3) 《廣韻》「」“汝鹽切。《說文》云:毛冉冉也,亦作冄”
You can click on anything in blue.    
A. LUCAS & J.L. SCHOTT