volume09a page189a.13 radical | 349 | 鬼聲 fanqie五灰切[ŋuɒi] jiaguwen jinwen
Yupian (Yuankanben)

Guangyun

Jiyun

Shiming

Fangyan

Erya

Boya (according to Jiyun)

Guangya (according to Jiyun)

Note(s):
1) 《段注本》作“山石崔嵬。高而不平也”。
2) 《玉篇》「」“午回切,崔嵬髙也,不平也,或作峞,又五罪切”。
3) 《玉篇》「」“牛罪切,又牛回切,髙皃,亦作嵬、峗”。
4) 「」爲《說文》部首,非《康熙》部首。
5) 亦作「」、「𩲈」、「」、「」、「𡸖
Variants :
𩲈𡸖
You can click on anything in blue.    
A. LUCAS & J.L. SCHOTT