volume09a page189a.12 radical | 348 | fanqie與久切[jĭəu] jiaguwen jinwen
Yupian (Yuankanben)

Guangyun

Jiyun

Shiming

Fangyan

Erya

Boya (according to Jiyun)

Guangya (according to Jiyun)

𦲃
Note(s):
1) 《段注本》注:“今則誘行而㕗廢矣”。
2) 《集韻》「」“以九切。《說文》相訹呼也。或作誘、䛻、𥤃”。
3) 亦作「𦎅」、「𦎙」、「𦍶
Variants :
𦎅𦎙𦍶
Note(s):
亦作「𥤃
Variants :
𥤃
繁體 / 簡體「
𦮖
Note(s):
1) 此字重出,見#2348
2) 《玉篇》「」“弋九切,道也,進也,𠵊也,𫝆作誘”。「」見#2348
You can click on anything in blue.    
A. LUCAS & J.L. SCHOTT